Brandwerende deuren : overgang naar EI1- deuren

calendar_today 13.01.2023

Tot nu toe werd de brandweerstand van binnendeuren in elk land beoordeeld aan de hand van een nationale norm. De brandweerstand in België wordt hierin gedefinieerd als de tijd (RF, uitgedrukt in minuten) gedurende dewelke het schrijnwerk gelijktijdig voldoet aan de criteria vlamdichtheid (E) en thermische isolatie (I).  Brandwerende deuren worden ook soms RF-deuren genoemd.

Sinds enkele jaren evolueren we naar een Europese normering. Het Europees classificatiesysteem is iets anders opgebouwd. Het verwijst naar een aantal prestaties die bepaald worden aan de hand van drie hoofdcriteria: vlamdichtheid (E), thermische isolatie (I) en de straling (W).

Vlamdichtheid (E) wordt bepaald aan de hand van drie meetcriteria:

 • Katoenproppen die dicht bij de deur worden gehouden mogen niet ontvlammen. FSC werkt ´top-down´ (bos tot eindgebruiker)
 • Er mag geen ononderbroken vlam (langer dan 10 seconden) worden gevormd aan de beschermde zijde van de deur. PEFC werkt ´bottom-up´ (eindgebruiker tot bos)
 • Ook niet toegestaan: een opening van meer dan 25 mm diameter en geen enkele opening van meer dan 150 mm op een hoogte van 6 mm.
 • Warmtestraling (EW) is een stralings-fluxmeting aan de beveiligde zijde op 1 m van het te meten element. Het resultaat van deze meting mag niet meer dan 15 kW/m2 bedragen. Dit criterium (W) wordt nooit alleen aangegeven, maar altijd in aanwezigheid van het dichtheidscriterium (E).
 • Thermische isolatie (EI) is een criterium dat de temperatuurstijging van de deur aan de beschermde zijde meet. Om die temperatuurstijging te meten, worden thermokoppels op verschillende standaardlocaties op het schrijnwerk aangebracht. De isolatie (I) wordt bij deuren ook onderverdeeld in twee categorieën: I1 en I2. De I1-testen zijn strenger dan de I2-testen:
   
  • EI2 (voor deuren)
   • Max. temperatuur deurvleugel = 180°C (gemeten op 100 mm van de rand)
   • Max. temperatuurstijging omlijsting = 360°C
  • EI1 (voor deuren)
   • Max. temperatuur deurvleugel = 180°C  (gemeten op 25 mm van de rand)
   • Max. temperatuurstijging omlijsting = 180°C
   • Max. gemiddelde temperatuur = 140°C

 

Wat betekent de nieuwe EI1-wetgeving precies?

Op 23 juni 2022 werd het KB inzake de overgang naar EI1 brandwerende deuren gepubliceerd. De overgang naar EI1-deuren is nu officieel gemaakt.

Het nieuwe KB bepaalt dat alle nieuwe bouwvergunningsaanvragen ingediend vanaf 1/07/2022, moeten gerealiseerd worden met EI1-deuren volgens EN 13501-2. 

Het nieuwe KB zegt niets over CE-markering van brandwerende binnendeuren. Op vandaag is CE-markering van brandwerende binnendeuren nog niet mogelijk, wat betekent dat we hiermee geen rekening moeten houden.

Concreet bepaalt het nieuwe KB dat:

 • Projecten waar de bouwvergunningsaanvraag dateert van vóór 1/07/2022, worden uitgevoerd met RF-deuren volgens NBN 713.020.
 • Projecten waar de bouwvergunningsaanvraag ingediend werd vanaf 1/07/2022 of later, moeten uitgevoerd worden met EI1-deuren volgens EN 13501-2.

Een handig overzicht om te weten wanneer een RF/EI1 deur nodig is

Commercialisatie van EI1-deuren

Onze toeleveranciers van brandwerende deurbladen zijn al jaren intensief bezig met het uitvoeren van EI1-brandweerstandsproeven. Zij beschikken momenteel reeds over vele officieel geslaagde EI1-brandweerstandsproeven. 

Deze EI1-oplossingen kunnen pas op de markt gebracht worden nadat de resultaten ervan gebundeld zijn in nieuwe Benor/ATG-certificaten. De administratieve verwerking ervan bij ISIB, ANPI en BUtgb is momenteel nog niet klaar voor alle types brandwerende deurgehelen.

Aangezien het tijdsbestek tussen de datum van bouwvergunningsaanvraag en de plaatsing van EI1-deuren doorgaans vrij groot is (soms tot meerdere jaren), blijven we tijdelijk nog onze RF-branddeuren aanbieden volgens de huidige gekende Benor/ATG-certificaten die Belgische en Europese brandproeven combineren. Dit doen we tot de ontbrekende EI1-Benor/ATG-certificaten beschikbaar zijn. Offertes voor EI1-deuren kunnen opgemaakt worden van zodra de gevraagde EI1-Benor/ATG-certificaten beschikbaar zijn.

De Europese regelgeving is niet dezelfde in alle landen

De overgang naar een Europese standaard voor branddeuren geeft de indruk dat we naar een systeem overstappen waar de richtlijnen binnen gans Europa dezelfde zijn. Dit klopt echter niet volledig, wat we hieronder graag uitgebreid toelichten:

De Europese proefnorm (EN1634) voor branddeuren zorgt ervoor dat brandproeven in geaccrediteerde labo’s in Europa overal op dezelfde manier uitgevoerd worden. Hierbij worden volgende parameters gemonitord: 

 • E = vlamdichtheid
 • I2 = thermische isolatie volgens standaardprocedure
 • I1 = thermische isolatie volgens de bijkomende procedure (= niet standaard)
 • W = stralingswarmte

Echter, bij de aanwending van de resultaten van Europese brandproeven in de landelijke wetgeving zijn er onderlinge verschillen tussen de Europese landen. Elk land maakte een keuze aan welke parameters de branddeuren moeten voldoen. 

België koos voor EI1 die meteen ook de strengste keuze is.

Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal,… kozen doorgaans voor de EI2 categorisatie, die eenvoudiger te behalen is dan EI1. In de praktijk ervaren we namelijk dat buitenlandse fabrikanten die EI2 testen, niet altijd EI1 testen, vermits dit een bijkomende procedure is.

Nederland daarentegen koos voor EW, die op zijn beurt minder streng is dan EI2. De thermische isolatie, I1 in België, of I2 in vele andere landen, is bij onze buren uit Nederland niet van tel vermits men focust op de stralingswarmte. (W)

Het is belangrijk om te weten dat EI1 strenger is (en moeilijker) dan EI2 en EI2 strenger (en moeilijker) dan EW. Dat wil zeggen dat wie EI1-resultaten kan voorleggen, automatisch ook voldoet aan EI2 en EW. Echter omgekeerd is dat niet het geval!  

Aangezien in België enkel EI1 toegestaan wordt, willen we u graag adviseren om voorzichtig te zijn met Europese brandrapporten uit andere Europese landen. Enkel EI1-attesten zijn wettelijk geldig in België.

Waar hou je best rekening mee als het over brandwerende verfdeuren van het merk “De Coene Products” gaat die u op voorraad houdt?

 • Voor de RF 30 plamuurdeuren (Benor/ATG 1639) met dikte 40mm, die u op voorraad houdt, voorzien we de mogelijkheid om te “upgraden” naar EI130 plamuurdeuren volgens het nieuwe EI130 Benor/ATG certificaat.
 • Voor de RF 60 plamuurdeuren (Benor/ATG 2048) met dikte 50mm, die u op voorraad houdt, is er geen “upgrade” mogelijk naar EI1 60 vermits de deurdikte standaard 60 mm wordt (vroeger 50mm). We adviseren u om de voorraad RF60 deuren volgens Benor/ATG 2048 stelselmatig af te bouwen en nieuwe EI160 deuren op voorraad te nemen van zodra het nieuwe EI160 Benor/ATG certificaat beschikbaar is.

We wachten dus enkel op het afronden van de Benor/ATG administratie vooraleer we definitief van start gaan met de commercialisatie van EI1-deuren.

U kan er als klant op vertrouwen dat u bij ons binnenkort EI1-deuren kan verkrijgen volgens de nieuwe Europese wetgeving